Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – súčasť objednávky

 

1. Objednávanie služby / kúpna zmluva /, úkony pre uzatvorenie zmluvy

1.1. Objednanie služby sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky objednávateľom s tým, že objednávka musí byť odsúhlasená ( akceptovaná ) dodávateľom v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná dodávateľom postupom podľa VOP, dodávateľ dodá objednanú službu podľa objednávky. Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a prevzatím pripravenej služby vzniká povinnosť zaplatiť cenu objednanej služby.


1.2. Objednávateľ je povinný uviesť v objednávke správne, úplné a pravdivé údaje.

1.3. Objednávateľ si jednotlivé efekty môže vyberať podľa seba, prípadne po konzultácii s dodávateľom aj podľa záberov z internetu. Na spresnenie je dodávateľ povinný sprístupniť mu dostupné videá alebo popisy.

1.4. Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok objednávateľa uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maili kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito VOP.

1.5. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená dodávateľov
i a ak bude obsahovať všetky požadované údaje – presný popis objednávanej služby, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt  na objednávateľa.

1.6. Po odoslaní objednávky dodávateľov
i, je od objednávateľa vždy vyžadované, aby potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a objednávateľom. Proces akceptovania objednávky nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu.

 

1.7 Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená, ak dodávateľ objednávku potvrdí a súčasne osobitným e-mailom alebo správou adresovanou dodávateľovi ju v uvedenej lehote 15 dní od doručenia objednávky akceptuje ( t.j. prejaví súhlas s objednávkou ) postupom podľa týchto VOP.

1.8. Zmena v objednávke môžu byť dodávateľom akceptovan
á iba v prípade, že na predmetné zmeny bude k dispozícii čas a potrebný materiál.

1.9. V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si dodávateľ vyhradzuje právo vyžiadať si od objednávateľa dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla objednávateľa. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky požiadať o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti objednávateľa vhodným spôsobom, napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms
, alebo telefonicky. Ak objednávateľ nevykoná dodatočnú autorizáciu požadovaným spôsobom a v dodávateľom požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka zrušuje od začiatku.

1.10. Objednávateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy, za predpkladu
, že uhradí storno poplatok vo výške: 21 dní pred termínom 20%, 14 dní pred termínom 40 %, 7 dní pred termínom 60 %, 2 dni pred termínom 80 % a 24 hodín pred termínom 95 % z ceny objednávky.

2. Kúpna cena a platobné podmienky

2.1. Za pripravenú službu sa za účelom úhrady služby pri ohňostrojoch považuje min. 4 hodiny pred plánovaným uskutočnením za predpokladu že je predmetný ohňostroj pripravený na odpal, pri rekonštrukciách bojov min. 24 hodín pred plánovaným začiatkom, za predpokladu že všetky efekty sú pripravené na odpal. O úhrade a prevzatí pripravenej služby vydá dodávateľ doklad.

3. Bezpečnostné podmienky pri ohňostrojoch

3.1 Pri ohňostrojoch je akýkoľvek pohyb cudzích osôb v označenom priestore odpalu prísne zakázaný. Zákaz trvá od označenia priestoru dodávateľom až do úplného ukončenia prác v označenom priestore odpalu. Ukončenie prác potvrdzuje dodávateľ spísaním zápisnice. Akékoľvek porušenie tohoto zákazu má za následok pozastavenie alebo prípadné zrušenie objednanej služby na náklady objednávateľa.

4. Bezpečnostné podmienky pri rekonštrukciách bojov.

4.1. Pri rekonštrukciách bojov je objednávateľ povinný min. 48 hodín pred plánovaným začiatkom ukážok celý priestor arény v ktorej sa majú ukážky konať uzavrieť a zabezpečiť tak, aby sa do tohoto priestoru nedostali žiadne osoby ani technika bez sprievodu zástupcu dodavateľa, a to až do odovzdania dodavateľom vyčisteného priestoru. Pohyb akýchkoľvek osôb alebo techniky v priestore arény počas bezpečnostnej uzávery je považovaný za hrubé porušenie bezpečnostných predpisov odberateľom, ktorý znáša aj všetky následky. Technika na ktorú sa majú inštalovať pyrotechnické efekty sa musí pristaviť vo vymedzenom priestore arény min. 24 hodín pred ukážku, a musí ostať v priestore ukážok bez akejkoľvek manipulácie až do zahájenia samotnej ukážky. Po ukážke môže zúčastnená technika opustiť priestor ukážok až po dôkladnej kontrole a odstránení prípadných zlyhaviek dodavateľom. Akékoľvek porušenie tohoto článku má za následok pozastavenie alebo prípadné zrušenie objednanej služby na náklady objednávateľa, a zakladá nárok na úhradu spôsobenej škody objednávateľom.

4.2. Priestor arény musí dodávateľ patrične pripraviť, priestor treba vykosiť a vyhrabať, prípadne podľa potreby a vzhľadom na požadované efekty aj vypáliť, a to do uzatvorenia, teda min. 48 hodín pred zahájením.

4.3. Každý účastník a technika vstupuje do ukážky dobrovoľne a na vlastné riziko. Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody na zdraví alebo majetku účastníkov. Objednávateľ je povinný s každým účastníkom osobitne o tomto spísať prehlásenie.

4.4. Dodávateľ má právo pred alebo počas ukážky vyzvať ktoréhokoľvek účastníka rekonštrukcií, aby sa podrobil skúšobnému testu na alkohol alebo omamné látky. Odmietnutie alebo pozitívna skúška má za následok okamžité vylúčenie účastnika z ukážok a pozastavenie alebo ukončenie odpaľovania efektov na náklady objednávateľa.

4.5. Používanie replík zbraní a techniky môže podliehať osobitným predpisom, a jej umiestnenie a používanie v ukážke je výlučne na objednávateľovi, za čo nesie aj úplnú zodpovednosť.

4.6. Odberateľ je povinný o bezpečnostných podmiekach všetkých účastníkov náležite poučiť.