GEORADAR

Využite má všade tam kde je potrebné zistiť čo sa nachádza v podloží. Dokáže identifikovať železné aj neželezné kovy, anomálie pod zemským povrchom ako dutiny alebo murivo. Detekovaná hĺbka do  22m, výstupom je 3D graf, resp. 2D graf umiestnený na mape.

Príprava terénu a súčinnosť

 

Mapu celého terénu je potrebné dodať vo formáte KML (TZ, DZ, pozdĺžny profil), rovnako mapa hotových úsekov bude odovzdávaná vo formáte KML, a hotové úseky budú zobrazené podľa dohody 2D/3D.Hotové úseky budú zobrazené podľa dohody 2D/3D

 

Terén musí byť riadne označený kolíkmi dostatočnej výšky, rozostupov max. 25 m, v každom zlome obrysu, a pri plošnom prieskume je potrebné pripravovať min. 3 ha na deň prieskumu.

 

Terén musí byť vykosený, prípadne nálety a kroviny odstránené na detekčnú výšku max. 0,1 m.

 

JEDNOTLIVÉ stromy do priemeru 0,5 m merané vo výške 1 m nad terénom nie sú prekážkou.

 

Z terénu musia byť odstránené kovové odpady, ploty, panely, smetiská, rumoviská a pod.

 

Nevykonávať výrub pokiaľ to nie je písomne dohodnuté.

 

Na teréne nevykonávať žiadne vrty, pamiatkový prieskum, nevytrhávať korene, ani nevykonávať inú činnosť do zeme to nie je písomne dohodnuté.

 

Na teréne neskladovať vyťažené drevo, zeminu, stavebný materiál, techniku a pod.

Cena výjazdu s kompletným vybavením 506.- eur + ,0506 eur/km tam aj späť.

Cena prieskumu sa určuje prirážkou k základnej cene podľa pochôdznosti terénu spočítaním.

Základná cena sa určuje po obhliadke a doručení KML podkladu.

 

POVRCH

+10%     pevná pôda

+20%    mäkká pôda, podmet

+25%    orba

 

PREKÁŽKY

+10%    mäkká tráva do 40 cm

+10%    zostatky po podraste

+10%    skalnatý terén

+30%    podmočený terén, zaplavený terén do 10 cm

 

SKLON

+10%    15° - 30°

+25%    30° - 45°

+60%    nad 45° s istením